tomei fuel rail adapter

tomei fuel rail adapter

- mitsubishi/honda/nissan/toyota/subaru/mazda